Integritetspolicy

Nedan följer en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: kundservice@fuddfinans.se

Bakgrund

Personlig integritet och korrekt behandling av personuppgifter är viktigt för oss på Fudd Finans AB, org.nr 559230-5709 (”Fudd Finans”, ”vi”, eller ”oss”). Denna integritetspolicy syftar därför till att informera dig som kund, leverantör, anställd etc. om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har gentemot oss samt hur du kan göra dina rättigheter gällande. Fudd Finans behandlar personuppgifter i enlighet med gällande rätt, vilket inkluderar Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (”GDPR”).

Fudd Finans är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen och bedriver huvudsakligen företagsfinansieringsverksamhet.

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter som vi behandlar i samband med att (i) kunder och representanter för kunder ansöker om finansiering, eller på annat sätt tar del av, Fudd Finans finansieringsverksamhet (”Tjänsten”), (ii) personer ansöker om eller utför sin anställning hos Fudd Finans, (iii) ägare av fordon säljer fordonet till Fudd Finans och (iv) personer mottar marknadskommunikation etc. från Fudd Finans.

Nedan följer en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: kundservice@fuddfinans.se

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter omfattar t.ex. namn, personnummer, IP-adresser, fotografier, e-postadresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter etc. Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • är kund och förser oss med dina personuppgifter i din kreditansökan;
 • är anställd hos eller representerar någon av de kunder som Fudd Finans har, eller ska ingå, samarbete eller affärsförbindelse med;
 • är säljare till det fordon som Fudd Finans köper in och sedan finansierar åt kund;
 • mottar Fudd Finans nyhetsbrev, annan typ av kommunikation och/eller deltar på våra event;
 • på annat sätt berörs av Tjänsten; eller
 • är anställd hos, eller ansöker om ett jobb hos Fudd Finans.

För att kunna erbjuda Tjänsten behöver vi samla in information om dig och din affärsverksamhet. Vi måste även samla in information för att kunna uppfylla kraven om kundkännedom som ett finansiellt institut måste förhålla sig till under lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”). Vi inhämtar sådan information från bl.a. kreditupplysningsbolag samt från andra offentliga källor. Informationen vi samlar in omfattar följande kategorier: person- och kontaktuppgifter;

 • finansiell information;
 • företagsengagemang;
 • civilstånd;
 • betalningsanmärkningar;
 • information om hur du använder Tjänsten och kommunicerar med oss;
 • enhetsinformation (exempelvis IP-adress, operativsystem, plattform och webbläsarinställningar);
 • geografisk information;

Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera och utföra Tjänsten i enlighet med ingångna avtal, möjliggöra kundservice, sammanställa statistik och utföra analyser, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal och marknadsföra Tjänsten. De personuppgifter som Fudd Finans behandlar tillhandahålls antingen från dig, det företag som du representerar eller från det företag som du har anlitat och som använder vår Tjänst.

Hur vi använder dina personuppgifter

Fudd Finans använder dina personuppgifter i följande syften:

 • fastställa din identitet;
 • genomföra underliggande avtal mellan dig och Fudd Finans;
 • genomföra kundkännedomskontroller;
 • genomföra kreditbedömningar av ditt företag;
 • svara på dina önskemål eller frågor;
 • förbättra vår webbplats, Tjänsten och eventuella framtida tjänster och våra verktyg, t.ex. kreditbedömningsmodeller;
 • administrera vår webbplats och vår interna verksamhet;
 • i ett informations- och marknadsföringssyfte;
 • för säkerhetsändamål, i enlighet med gällande lagstiftning, kan vi använda din information för att skydda vårt bolag, våra kunder och vår webbplats;

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden för att (i) utföra och leverera Tjänsten i enlighet med ingångna avtal kopplade till Tjänsten, (ii) kommunicera med dig, (iii) skicka ut nyhetsbrev och/eller erbjudanden om Tjänsten eller (iv) när det finns ett annat legitimt intresse för oss att behandla dina personuppgifter. För det fall vi behandlar dina personuppgifter för ett särskilt ändamål för vilket kräver samtycke enligt GDPR, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften och med följande laglig grund:

SyfteLaglig grund
Administrering av låneansökan i vilket bl.a. innefattas att utföra en kreditbedömning och uppfylla kraven för kundkännedom enligt PTL.Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.
Administrering och leverans av Tjänsten.Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.
Kontroll av identitet vid distansförhållanden.Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.
Presentera relevanta erbjudanden och rekommendationer.(i) Intresseavvägning (för dig som är kund hos oss) och (ii) samtycke (för dig som inte är kund hos oss.)
Förebygga, begränsa och utreda missbruk av vår webbplats och andra tillämpliga kanaler.Intresseavvägning.
Fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt förebygga och beivra brott.Rättslig förpliktelse.
Analysera trender och vidareutveckla Tjänsten och vårt erbjudande.Intresseavvägning.
För interna ändamål såsom dataanalys, testning och statistik.Intresseavvägning.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Personuppgifter hanteras alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Fudd Finans garanterar att företag som behandlar och/eller hanterar personuppgifter å våra vägnar använder strikta säkerhetsåtgärder i syfte för att skydda dina personuppgifter.

Lagring och radering av personuppgifter

Personuppgifter sparas enbart under så lång tid som det är nödvändigt för oss för att kunna uppfylla syftet med behandlingen, eller under så lång tid som vi är tvungna att spara uppgifterna i enlighet med tillämpliga lagar och relevanta riktlinjer. Personuppgifterna raderas därefter i enlighet med våra rutiner.

Du har när som helst rätt att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev eller liknande kommunikation. I sådant fall kommer vi inte längre att lagra eller behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Dina rättigheter

Fudd Finans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och som registrerad har du vissa rättigheter gentemot oss. Rättigheterna är dock inte absoluta, vilket innebär att det finns undantag från vissa av rättigheterna där vi inte kan uppfylla din begäran.

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt att återkalla lämnat samtycke – innebärandes att du har rätt att återkalla lämnat samtycke där Fudd Finans behandlar personuppgifter baserat på samtycke;
 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – innebärandes att du har rätt till information om behandlingen, tillgång till personuppgifterna och rätten att få en kopia på dina personuppgifter;
 • Rätt till rättelse – innebärandes att du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig som registrerad rättade av oss;*
 • Rätt till radering – innebärandes att du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Denna rätt är begränsad och vi kan komma att behöva spara dina personuppgifter om det behövs i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Rätt till invändning – innebärandes att du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter;
 • Rätt till begränsad behandling – innebärandes att du har en rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, men inte raderas; och
 • Rätt till dataportabilitet – innebärandes att du har en rätt att kräva att Fudd Finans överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Samtliga förfrågningar från dig, som registrerad, rörande denna integritetspolicy ska skickas till kundservice@fuddfinans.se.

Länkar till tredjeparts webbplats

Vår webbplats kan innehålla länkar till en tredjeparts webbplats. Om du klickar på en sådan länk kommer du att dirigeras till den webbplatsen. Notera att dessa externa webbplatser inte drivs av Fudd Finans, och vi rekommenderar därmed att du tar del av sådana webbplatsers integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicys och övrig information på tredjeparts webbplatser eller dess produkter och tjänster.

Till vilka och hur vi kan dela dina personuppgifter

 • Tredje part – Vi kan dela din information med utvalda tredje parter som vi samarbetar med som t.ex. marknadsföringsbyråer och leverantörer av e-postsystem, betallösningar och webbplatser etc. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras och delas säkert med sådana utvalda tredje parter.
 • Kreditupplysningsföretag – Dina personuppgifter delas med kreditupplysningstjänster och andra liknande leverantörer i syfte att göra en fullgod kreditbedömning när du ansöker om finansiering via Tjänsten.
 • Myndigheter – Vi har en rättslig förpliktelse att förebygga penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism samt att följa gällande lagstiftning. Fudd Finans kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (såsom Polisen, Finansinspektionen eller Skatteverket) när det anses nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Fudd Finans strävar efter att behandla alla personuppgifter inom EU/EES. Vi kan dock komma att överföra och lagra dina personuppgifter i länder utanför EU/ESS i syfte för att utföra Tjänsten. När Fudd Finans överför personuppgifter till sådana länder garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder.

Cookies

Fudd Finans använder cookies och pixlar på Fudd Finans webbplats i syfte för att tillhandahålla och uppdatera Tjänsten samt att förbättra användarupplevelsen och urskilja olika användare på Fudd Finans webbplats. För information om hur Fudd Finans använder cookies och pixlar hänvisar vi till vår, vid var tid gällande, Cookie Policy som finns tillgänglig på: cookiepolicy.

Ändringar och tillägg

Fudd Finans äger rätt att ändra denna integritetspolicy utan att i förväg meddela dig om ändringen. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Fudd Finans webbplats, och vi rekommenderar att du ser över integritetspolicyn med jämna mellanrum för eventuella ändringar.