Integritetspolicy

Nedan följer en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: kundservice@fuddfinans.se

Fudd Finans Integritetspolicy 2024

Bakgrund

Personlig integritet och korrekt behandling av personuppgifter är viktigt för oss på Fudd Finans AB, org.nr 559230-5709 (”Fudd Finans”, ”vi”, eller ”oss”). Denna integritetspolicy syftar därför till att informera dig som kund, leverantör, anställd etc. om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har gentemot oss samt hur du kan göra dina rättigheter gällande. Fudd Finans behandlar personuppgifter i enlighet med gällande rätt, vilket inkluderar Europaparlamentets och rådets dataskyddsförordning (”GDPR”).

Fudd Finans är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen och bedriver huvudsakligen företagsfinansieringsverksamhet.

Denna integritetspolicy tillämpas på de personuppgifter som vi behandlar i samband med att (i) kunder och representanter för kunder ansöker om finansiering, eller på annat sätt tar del av, Fudd Finans finansieringsverksamhet (”Tjänsten”), (ii) personer ansöker om eller utför sin anställning hos Fudd Finans, (iii) ägare av fordon säljer fordonet till Fudd Finans och (iv) personer mottar marknadskommunikation etc. från Fudd Finans.

Nedan följer en beskrivning av hur vi behandlar dina personuppgifter, och om du vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: kundservice@fuddfinans.se

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter är information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter omfattar t.ex. namn, personnummer, IP-adresser, fotografier, e-postadresser, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter etc. Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • är kund och förser oss med dina personuppgifter i din kreditansökan;
 • är anställd hos eller representerar någon av de kunder som Fudd Finans har, eller ska ingå, samarbete eller affärsförbindelse med;
 • är säljare till det fordon som Fudd Finans köper in och sedan finansierar åt kund;
 • mottar Fudd Finans nyhetsbrev, annan typ av kommunikation och/eller deltar på våra event;
 • på annat sätt berörs av Tjänsten; eller
 • är anställd hos, eller ansöker om ett jobb hos Fudd Finans.

För att kunna erbjuda Tjänsten behöver vi samla in information om dig och din affärsverksamhet. Vi måste även samla in information för att kunna uppfylla kraven om kundkännedom som ett finansiellt institut måste förhålla sig till under lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”). Vi inhämtar sådan information från bl.a. kreditupplysningsbolag samt från andra offentliga källor. Informationen vi samlar in omfattar följande kategorier: person- och kontaktuppgifter;

 • finansiell information;
 • företagsengagemang;
 • civilstånd;
 • betalningsanmärkningar;
 • information om hur du använder Tjänsten och kommunicerar med oss;
 • enhetsinformation (exempelvis IP-adress, operativsystem, plattform och webbläsarinställningar);
 • geografisk information;

Vi behandlar personuppgifter i syfte att administrera och utföra Tjänsten i enlighet med ingångna avtal, möjliggöra kundservice, sammanställa statistik och utföra analyser, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal och marknadsföra Tjänsten. De personuppgifter som Fudd Finans behandlar tillhandahålls antingen från dig, det företag som du representerar eller från det företag som du har anlitat och som använder vår Tjänst.

Hur vi använder dina personuppgifter

Fudd Finans använder dina personuppgifter i följande syften:

 • fastställa din identitet;
 • genomföra underliggande avtal mellan dig och Fudd Finans;
 • genomföra kundkännedomskontroller;
 • genomföra kreditbedömningar av ditt företag;
 • svara på dina önskemål eller frågor;
 • förbättra vår webbplats, Tjänsten och eventuella framtida tjänster och våra verktyg, t.ex. kreditbedömningsmodeller;
 • administrera vår webbplats och vår interna verksamhet;
 • i ett informations- och marknadsföringssyfte;
 • för säkerhetsändamål, i enlighet med gällande lagstiftning, kan vi använda din information för att skydda vårt bolag, våra kunder och vår webbplats;

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden för att (i) utföra och leverera Tjänsten i enlighet med ingångna avtal kopplade till Tjänsten, (ii) kommunicera med dig, (iii) skicka ut nyhetsbrev och/eller erbjudanden om Tjänsten eller (iv) när det finns ett annat legitimt intresse för oss att behandla dina personuppgifter. För det fall vi behandlar dina personuppgifter för ett särskilt ändamål för vilket kräver samtycke enligt GDPR, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften och med följande laglig grund:

SyfteLaglig grund
Administrering av låneansökan i vilket bl.a. innefattas att utföra en kreditbedömning och uppfylla kraven för kundkännedom enligt PTL.Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.
Administrering och leverans av Tjänsten.Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.
Kontroll av identitet vid distansförhållanden.Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.
Presentera relevanta erbjudanden och rekommendationer.(i) Intresseavvägning (för dig som är kund hos oss) och (ii) samtycke (för dig som inte är kund hos oss.)
Förebygga, begränsa och utreda missbruk av vår webbplats och andra tillämpliga kanaler.Intresseavvägning.
Fullgöra våra rättsliga förpliktelser samt förebygga och beivra brott.Rättslig förpliktelse.
Analysera trender och vidareutveckla Tjänsten och vårt erbjudande.Intresseavvägning.
För interna ändamål såsom dataanalys, testning och statistik.Intresseavvägning.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Personuppgifter hanteras alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Fudd Finans garanterar att företag som behandlar och/eller hanterar personuppgifter å våra vägnar använder strikta säkerhetsåtgärder i syfte för att skydda dina personuppgifter.

Lagring och radering av personuppgifter

Personuppgifter sparas enbart under så lång tid som det är nödvändigt för oss för att kunna uppfylla syftet med behandlingen, eller under så lång tid som vi är tvungna att spara uppgifterna i enlighet med tillämpliga lagar och relevanta riktlinjer. Personuppgifterna raderas därefter i enlighet med våra rutiner.

Du har när som helst rätt att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev eller liknande kommunikation. I sådant fall kommer vi inte längre att lagra eller behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Dina rättigheter

Fudd Finans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och som registrerad har du vissa rättigheter gentemot oss. Rättigheterna är dock inte absoluta, vilket innebär att det finns undantag från vissa av rättigheterna där vi inte kan uppfylla din begäran.

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt att återkalla lämnat samtycke – innebärandes att du har rätt att återkalla lämnat samtycke där Fudd Finans behandlar personuppgifter baserat på samtycke;
 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – innebärandes att du har rätt till information om behandlingen, tillgång till personuppgifterna och rätten att få en kopia på dina personuppgifter;
 • Rätt till rättelse – innebärandes att du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig som registrerad rättade av oss;*
 • Rätt till radering – innebärandes att du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Denna rätt är begränsad och vi kan komma att behöva spara dina personuppgifter om det behövs i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Rätt till invändning – innebärandes att du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter;
 • Rätt till begränsad behandling – innebärandes att du har en rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas, men inte raderas; och
 • Rätt till dataportabilitet – innebärandes att du har en rätt att kräva att Fudd Finans överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Samtliga förfrågningar från dig, som registrerad, rörande denna integritetspolicy ska skickas till kundservice@fuddfinans.se.

Länkar till tredjeparts webbplats

Vår webbplats kan innehålla länkar till en tredjeparts webbplats. Om du klickar på en sådan länk kommer du att dirigeras till den webbplatsen. Notera att dessa externa webbplatser inte drivs av Fudd Finans, och vi rekommenderar därmed att du tar del av sådana webbplatsers integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicys och övrig information på tredjeparts webbplatser eller dess produkter och tjänster.

Till vilka och hur vi kan dela dina personuppgifter

 • Tredje part – Vi kan dela din information med utvalda tredje parter som vi samarbetar med som t.ex. marknadsföringsbyråer och leverantörer av e-postsystem, betallösningar och webbplatser etc. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras och delas säkert med sådana utvalda tredje parter.
 • Kreditupplysningsföretag – Dina personuppgifter delas med kreditupplysningstjänster och andra liknande leverantörer i syfte att göra en fullgod kreditbedömning när du ansöker om finansiering via Tjänsten.
 • Myndigheter – Vi har en rättslig förpliktelse att förebygga penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism samt att följa gällande lagstiftning. Fudd Finans kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (såsom Polisen, Finansinspektionen eller Skatteverket) när det anses nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Fudd Finans strävar efter att behandla alla personuppgifter inom EU/EES. Vi kan dock komma att överföra och lagra dina personuppgifter i länder utanför EU/ESS i syfte för att utföra Tjänsten. När Fudd Finans överför personuppgifter till sådana länder garanterar vi att dina personuppgifter skyddas genom lämpliga säkerhetsåtgärder.

Cookies

Fudd Finans använder cookies och pixlar på Fudd Finans webbplats i syfte för att tillhandahålla och uppdatera Tjänsten samt att förbättra användarupplevelsen och urskilja olika användare på Fudd Finans webbplats. För information om hur Fudd Finans använder cookies och pixlar hänvisar vi till vår, vid var tid gällande, Cookie Policy som finns tillgänglig på: cookiepolicy.

Ändringar och tillägg

Fudd Finans äger rätt att ändra denna integritetspolicy utan att i förväg meddela dig om ändringen. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på Fudd Finans webbplats, och vi rekommenderar att du ser över integritetspolicyn med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

Fudd Finans Hållbarhetsrapport 2023

Fordonssektorn förändras

Fordons- och transportsektorn står inför betydande utmaningar, särskilt när det gäller övergången till en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen. För att minska klimatpåverkan och uppnå hållbarhetsmålen krävs en samlad insats från hela samhället, inklusive politiker, företag, organisationer och individer. Vi delar alla ett gemensamt ansvar.

Som företag är det vår plikt att inte bara minska vår egen påverkan på miljön utan även att fatta beslut som främjar långsiktig och hållbar verksamhet.

Fudd Finans verksamhet består i att erbjuda företag verksamma inom fordonshandeln både mjukvaru- och finansieringslösningar. Vår marknadsstrategi fokuserar på att erbjuda attraktiva villkor för finansiering med med hög tillgänglighet och utan komplicerade villkor. Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla, anpassa och förbättra våra digitala processer för att uppnå organisk tillväxt och kunna hjälpa fler fordonshandlare att växa sin verksamhet. Fudd Finans verksamhet finns i Sverige och Finland.

Organisation, ansvar och uppföljning

Koncernens styrelse innehar det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet, inklusive koncernens övergripande mål, handlingsplaner och nyckeltal. Inom ramen för affärsplaneringsprocessen delegeras ansvaret för måluppfyllelse och handlingsplaner till VD för varje enskilt bolag. Fudd Finans genomför årligen en process för riskidentifiering och riskhantering inom verksamheten.

Hållbarhetsarbetet på Fudd Finans följs upp systematiskt och innefattar interna revisioner, bedömningar av leverantörer, systematiskt arbetsmiljöarbete, årliga medarbetarsamtal och hantering av ärenden. Denna uppföljning och granskning säkerställer att hållbarhetsaspekterna integreras i företagets verksamhet på ett kontinuerligt och effektivt sätt.

Fudd Finans hållbarhetsprogram

Fudd Finans strävar efter att metodiskt integrera hållbarhet i hela sin verksamhet genom sitt hållbarhetsprogram. Programmet omfattar fyra huvudsakliga hållbarhetsområden: ansvarsfull kreditgivning, affärsetik och styrning, attraktiv arbetsgivare och klimatomställning. Dessa områden har noga bedömts som mest väsentliga med avseende på Fudd Finans påverkan på miljön och samhället. Nedan redogörs hur Fudd Finans hållbarhetsarbete är förknippat med FN:s globala mål för hållbar utveckling där fem mål lyfts fram som har bedömts vara mest relevanta för vår verksamhet, dessa återfinns senare i rapporten. Nedan listas våra fyra hållbarhetsområden.

Hållbarhetsområde 1. Ansvarsfull kreditgivning

Fudd Finans erbjuder hållbara finansieringslösningar som stödjer en ansvarsfull fordonsmarknad. Vi arbetar för att vara en pålitlig partner för fordonshandlare som söker finansiering för begagnade fordon, och vi strävar efter att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår affärsmodell. Nedan listas de hållbarhetsrisker som har identifierats inom detta område och hur Fudd Finans hanterar dessa.

HållbarhetsriskKonsekvensHantering
ÖverskuldsättningFudd Finans genom sina produkter medverkar till överskuldsättning i samhället.Fudd Finans säkerställer att en korrekt kreditbedömning genom en beprövad kreditgivningsprocess som regelbundet utmanas, utvecklas och förbättras.

Hållbarhetsområde 2. Styrning och affärsetik

En sund affärsetik och välgrundad bolagsstyrning utgör grundläggande förutsättningar för Fudd Finans värdegrund och skapar förtroende bland kunder, medarbetare och på marknaden. Dessutom bidrar detta till att stärka förtroendet för den finansiella sektorn bland allmänheten.

HållbarhetsriskKonsekvensHantering
RegelefterlevnadFudd Finans misslyckas i att efterleva gällande regelverk på sina marknader.Compliance-funktionen på Fudd Finans arbetar kontinuerligt för att säkerställa att företaget uppfyller alla relevanta regelverk, ofta genom dialog med lokala tillsynsmyndigheter. En visselblåsarfunktion är tillgänglig för samtliga medarbetare.
KorruptionFörtroendet för Fudd Finans kan minskaAlla medarbetare genomgår utbildning i uppförandekod, samt särskild utbildning i antikorruption. Utbildningen ger vägledning i hur medarbetare bör agera om de upplever osäkerhet i en förbindelse eller affärssituation.
Penningtvätt och terrorfinansieringFörtroendet för Fudd Finans och den finansiella sektorn i stort kan minska. Fudd Finans kan åläggas böter och sin registrering hos FIRiskbedömning och kundkännedomsprocess genomförs för varje ny kund. Därefter genomförs löpande granskning av transaktioner och aktiviteter, och eventuella misstänkta fall rapporteras till relevanta tillsynsmyndigheter.
Hälsa och säkerhetRisk att medarbetare lider av ohälsa eller att arbetsplatsen inte uppfyller krav på arbetsmiljöFudd Finans genomför förebyggande arbetsmiljöarbete genom ett nära samarbete mellan ledning, medarbetare och företagshälsovård. Kontinuerliga utvärderingar av arbetsmiljöinsatser genomförs för att möjliggöra förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Hållbarhetsområde 3. Attraktiv arbetsgivare

Fudd Finans arbetar aktivt och systematiskt med att vara en ansvarsfull arbetsgivare och en god samhällsaktör. Vi har en inkluderande arbetsmiljö och nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Vi strävar efter jämställdhet och mångfald i vår organisation och erbjuder våra medarbetare möjligheter till utveckling och kompetensutveckling.

För att minska arbetsmiljöriskerna genomför Fudd Finans AB arbetsmiljörelaterade mätningar och riskbedömningar. Vi ser till att våra medarbetare har en säker och hälsosam arbetsmiljö och att de har tillgång till de resurser och verktyg som behövs för att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt.

Hållbarhetsområde 4. Klimatomställning

Klimatomställningen är en av våra tids mest betydelsefulla samhällsfrågor, och även om vår direkta miljöpåverkan är begränsad, strävar Fudd Finans efter att bidra till de globala målen och att minska sitt globala avtryck på miljön. Fudd Finans indirekta miljöpåverkan sker huvudsakligen genom våra leverantörer och kunders förmåga att hantera övergången till en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen.

I våra arbetslokaler prioriterar vi en effektiv källsortering. Papper, kartong, tonerkassetter och elektronisk utrustning separeras och skickas till återvinning. Vi väljer vårt kontorsmaterial från leverantörer med miljöcertifiering och strävar efter att i största möjliga utsträckning välja produkter som är miljövänliga.

Till följd av de affärer som genomförs finns det omfattande administrativa processer som kräver en hel del pappersarbete. I arbetet för att minska pappersanvändningen är alla typer av avtal, fakturor och lönespecifikationer digitaliserade.

Hållbarhetsarbetets påverkan

Fudd Finans hållbarhetspolicy har en direkt påverkan på våra kunders verksamhet där vi tillhandahåller möjligheten för ökad försäljning på begagnatmarknaden genom vår finansieringslösning. Genom detta bidrar Fudd Finans också till att andrahandsmarknaden kan fortsätta att växa och bidra till att samhällets övriga aktörer på ett enklare och mer lättillgängligt sätt kan välja begagnat istället för nytillverkat. Som en del av att minska koldioxidutsläppen för en mer hållbar framtid ser vi oss själva fortsättningsvis bidra till denna utveckling samt uppmuntra till medvetna och hållbara val för att bidra till arbetet att minska koldioxidutsläppen.

För att värna om miljö och framtid fortskrider också arbetet med att upprätthålla en hållbar situation för såväl anställda som kunder. Genom kontinuerliga kontroller av våra kunder utifrån ett kreditperspektiv har vi möjlighet att utvärdera våra kunder. Genom dessa regelbundna kontroller kan vi också vara en del i arbetet att förebygga ohållbara ekonomiska situationer som annars hade kunnat skada kundernas affärsverksamhet och person.

Vårt aktiva arbete kring en förbättrad arbetsplats pågår ständigt. Vi arbetar utifrån att Fudd Finans ska vara en arbetsplats där anställda både trivs och utvecklas. För att upprätthålla en position som attraktiv arbetsgivare kan vi utifrån de arbetsmiljörelaterade mätningarna som görs dra nytta av den feedback som ges från våra medarbetare, för att följaktligen utvecklas som arbetsgivare. Utöver att aktivt öka mångfald på företaget genom rekrytering är det även viktigt för oss att väl på arbetsplatsen skapa en trygg miljö där möjligheten för att uppmärksamma eventuell diskriminering och trakasserier ska finnas.

FN:s globala mål

Av FN:s globala mål för hållbar utveckling har fem mål identifierats som mest relevanta i förhållande till sin verksamhet och där de största bidragen görs.

 • Mål 3. God hälsa och välbefinnande
 • Mål 5. Jämställdhet
 • Mål 7. Hållbar energi för alla
 • Mål 11. Hållbara städer och samhällen
 • Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen med tillgång till rättvisa för alla