Allmänna villkor

Nedan finner du villkoren för användning av Fudds tjänster

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Fudd Finans AB, org.nr 559230-5709 (”Fudd Finans”, ”vi” eller ”oss”), och företag som bedriver fordonsförsäljning genom svenskregistrerade aktiebolag (”Handlare” eller ”ni”), och som önskar kunna ansöka om att finansiera inköp av svenskregistrerade fordon genom någon av de finansieringstjänster som Fudd Finans tillhandahåller från tid till annan (”Krediter” eller ”Tjänsterna”). Fudd Finans och Handlaren benämns hädanefter gemensamt som ”Parterna”. För att kunna ansöka om Krediter behöver ni inleda ett samarbete med oss genom att ingå ett av Fudd Finans upprättat samarbetsavtal i enlighet med vad som följer av dessa Villkor (”Samarbetet” respektive ”Samarbetsavtalet”). För att kunna inleda Samarbetet behöver ni först skapa ett användarkonto hos oss, vilket görs direkt på vår hemsida, www.fuddfinans.se (”Användarkonto” respektive ”Webbplatsen”).

Genom att registrera ett Användarkonto hos Fudd Finans bekräftar ni härmed att ni har haft möjlighet att ta del av och granska Villkoren, accepterar Villkoren, har full förståelse för rättigheterna och skyldigheterna som följer av Villkoren, att ni är bundna av Villkoren och endast kommer använda Tjänsterna för deras avsedda syfte.

Den som skapar och registrerar ett Användarkonto för Handlaren måste vara minst 18 år gammal samt registrerad som behörig firmatecknare hos Bolagsverket för Handlaren alternativt inneha, och på begäran från Fudd Finans, kunna uppvisa en giltig fullmakt utfärdad av behörig firmatecknare för Handlaren som intygar att sådan annan person har tillåtelse att företräda Handlaren med hänseende till registreringen av Användarkontot (”Företrädaren”). Det är endast tillåtet att inneha ett Användarkonto per organisationsnummer.

HANDLARENS ÅTAGANDEN M.M.

För att inleda Samarbetet och således etablera en affärsförbindelse med Fudd Finns åtar sig Handlaren att: (i) registrera ett Användarkonto och i samband därmed (a) lämna sanningsenliga och korrekta uppgifter om Handlaren samt (b) låta Företrädaren legitimera sig genom Mobilt BankID eller motsvarande identifieringsförfarande; (ii) tillhandahålla Fudd Finans med efterfrågad information i syfte att uppnå tillräckligt god kundkännedom om Handlaren (”KYC- process”); (iii) ingå Samarbetsavtalet.

Samarbetsavtalet skickas ut till Handlaren för elektronisk underskrift till den e-postadress som uppgavs i samband med registreringen av Användarkontot om inget annat har kommunicerats mellan Parterna först efter att Handlaren genomfört KYC-processen enligt Punkt 2.1 (ii) ovan med tillfredsställande resultat och uppfyller Fudd Finans kriterier efter genomförd kreditprövning enligt vad som närmare framgår av Punkt 3 nedan. Det är Handlarens ansvar att tillse att dennes lösenord och övriga inloggningsuppgifter till Användarkontot (”Kontouppgifterna”) förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Handlaren förbinder sig att bevara Kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än Handlaren. Handlaren är härmed införstådd i att Samarbetet är avhängigt att Handlaren uppfyller sina åtaganden enligt vad som anges i dessa Villkor. Fudd Finans förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent stänga av Handlaren från Användarkontot för det fall inte Handlaren infriar sina åtaganden enligt dessa Villkor eller Samarbetsavtalet.

KREDITPRÖVNING

Utöver vad som anges i Punkt 2 ovan sker i samband med registreringen av Användarkontot en kreditprövning av Handlaren och, i tillämpliga fall, Företrädaren. Fudd Finans förbehåller sig rätten att avslå ansökan om Handlaren och i tillämpliga fall Företrädaren inte uppfyller Fudd Finans kriterier vid sådan kreditprövning. Fudd Finans förbehåller sig även rätten att göra en ny kreditprövning för varje ny Kredit som Handlaren ansöker om. Ytterligare villkor kring kreditprövning framgår av Samarbetsavtalet. Genom att acceptera Villkoren godkänner ni att Fudd Finans genomför kreditupplysningar avseende Handlaren och, i tillämpliga fall, Företrädaren som är nödvändiga för att genomföra kreditprövning och de uppgifter som insamlas i samband med kreditprövning, och eventuell kreditupplysning, lagras och används i samma syfte som övriga personuppgifter enligt dessa Villkor.

ANSÖKAN OM KREDITER

Ansökan om Krediter görs direkt på Webbplatsen i enlighet med vid var tid gällande instruktioner. För att kunna ansöka om Krediter behöver ni vara inloggade på ert Användarkonto. Fudd Finans strävar efter att Webbplatsen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. Fudd Finans har emellertid rätt att tillfälligt stänga ned Webbplatsen för underhåll och serviceändamål eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Fudd Finans behöver inte meddela Handlaren när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Webbplatsen på grund av avbrott, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

VILLKOR FÖR KREDITER

Fullständiga villkor för Krediter som Handlaren ansöker om följer utav Fudd Finans upprättade köp- och kreditavtal som tillhandahålls för varje Kredit samt i enlighet med av Fudd Finans utfärdade instruktioner från tid till annan.

PERSONUPPGIFTSHANTERING

För att kunna skapa och registrera ett Användarkonto kommer behandling av personuppgifter för olika ändamål förekomma. All behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning och Fudd Finans vid var tid gällande integritetspolicy . Fudd Finans är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Användarkontot, oavsett om behandlingen sker av Fudd Finans eller av annan på uppdrag av Fudd Finans. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person.

Genom att godkänna Villkoren accepterar du som Företrädare för Handlaren i enlighet Punkt 1.4 ovan och samtycker till att Fudd Finans behandlar kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och personnummer för att Fudd Finans ska kunna tillhandahålla Användarkontot. Sådant samtycke omfattar även behandling av personuppgifter via internet inklusive överföring av dessa till tredje land (dvs. länder utanför EU/EES-området).

ÖVERLÅTELSE

Handlaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan Fudd Finans skriftliga samtycke. Handlaren äger vidare inte rätt att överlåta sitt Användarkonto till tredje part utan Fudd Finans skriftliga samtycke.

MEDDELANDEN OCH SUPPORT

Om ni vill ha support, lämna ett klagomål eller i övrigt komma i kontakt med vår kundservice gällande Tjänsterna är ni välkomna att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kundservice@fuddfinans.se.

BROTT MOT VILLKOREN

Handlaren kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Fudd Finans eller någon annan till följd av Handlarens brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende. Om Fudd Finans får anledning att tro att den information och de uppgifter Handlaren försett Fudd Finans med när Användarkontot skapades inte är korrekt har Fudd Finans rätt att omedelbart avsluta Användarkontot.

FORCE MAJEURE

Om Fudd Finans är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt dessa Villkor på grund av omständigheter som Fudd Finans inte kunnat råda över och som Fudd Finans inte skäligen kunde förväntas ha räknat med, och vars följder Fudd Finans inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till allmän arbetskonflikt, krig, epidemi, pandemi, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför Fudd Finans kontroll, givet att Fudd Finans i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från eventuella påföljder.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Fudd Finans äger rätt att ändra Villkoren utan att i förväg meddela Handlaren om ändringen. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att finnas tillgängliga på Webbplatsen, och vi rekommenderar att ni som Handlare ser över Villkoren med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

REGELEFTERLEVNAD

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:11 är vi skyldiga att vidta åtgärder för kundkännedom. Särskilda bestämmelser gäller vid etablering av en affärsrelation med personer i politiskt utsatt ställning (”PEP”). Med PEP avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar och kända medarbetare. Genom att fullfölja registreringen av Användarkontot bekräftar såväl Handlaren som Företrädaren att ni har förstått innebörden av PEP och att ingen fysisk person från Handlaren är en PEP. Om ni vet att någon hos er är en PEP, eller blir en PEP efter att ni skapat Användarkontot, ska ni istället kontakta kundtjänst och meddela detta samt erhålla ytterligare support. Handlaren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål inkomma med de uppgifter som Fudd Finans efterfrågar från tid till annan för att uppfylla sina förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Handlaren är införstådd att Fudd Finans inte kan tillhandahålla Tjänsterna i avsaknad av fullständig kundkännedom eller misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Villkoren har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist som uppstår mellan Parterna med anledning av eller i samband med Villkoren ska avgöras av allmän domstol med Solna tingsrätt som första instans. Fudd Finans äger även rätt att i tvist som föranleds av avtalsförhållandet påkalla skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska i sådant fall hållas i Stockholm. Parterna åtar sig att tillse att eventuella skiljeförfaranden som genomförs eller initieras i enlighet med denna punkt hålls konfidentiella. Åtagandet ska omfatta det faktum att skiljeförfarande har initierats, all information som lämnats i samband med skiljeförfarandet samt beslut eller skiljedom som meddelas under förfarandet. Fudd Finans är registrerat såsom finansiellt institut hos Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.