Yleiset ehdot

Yleiset

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Fudd Finans Oy:n, y-tunnus 3293407–8 (”Fudd Finans” tai ”me”), ja sellaisten yritysten välillä, jotka harjoittavat ajoneuvojen myyntiä suomalaisten osakeyhtiöiden välityksellä (”Kauppias” tai ”te”), ja jotka haluavat rahoittaa suomalaisten rekisteröityjen ajoneuvojen ostoa Fudd Finansin ajoittain tarjoamien rahoituspalvelujen (”Luotto” tai ”Palvelut”) avulla. Fudd Finansia ja Kauppiasta kutsutaan jäljempänä yhdessä ”Osapuoliksi”. Jotta voitte hakea Luottoa, teidän on tehtävä kanssamme näiden Ehtojen mukainen yhteistyösopimus (”Yhteistyö” ja ”Yhteistyösopimus”). Yhteistyön aloittamiseksi teidän on ensin luotava käyttäjätili, joka tehdään suoraan verkkosivustollamme www.fuddfinans.fi (”Käyttäjätili” ja ”Verkkosivusto”).

Rekisteröimällä Käyttäjätilin Fudd Finansille vahvistatte, että teillä on ollut mahdollisuus tutustua Ehtoihin, että hyväksytte Ehdot, että ymmärrätte kokonaisuudessaan Ehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet, että Ehdot sitovat teitä ja että käytätte Palveluita vain Yhteistyön tarkoittamiin tarkoituksiin.

Henkilön, joka luo ja rekisteröi Käyttäjätilin Kauppiaalle, on oltava vähintään 18 vuotta vanha ja rekisteröitynyt Kauppiaan toiminimenkirjoittajaksi kaupparekisteriin tai hänellä on oltava, ja Fudd Finansin pyynnöstä hänen on pystyttävä esittämään, voimassa oleva valtakirja, jonka Kauppiaan toiminimenkirjoittaja on myöntänyt ja jossa vahvistetaan, että kyseisellä henkilöllä on valtuudet edustaa Kauppiasta Käyttäjätilin rekisteröinnissä ("Edustaja").

Vain yksi Käyttäjätili y-tunnusta kohtaan on sallittu.

KAUPPIAAN SITOUMUKSET

Yhteistyön aloittamiseksi ja siten liikesuhteen luomiseksi Fudd Finansin kanssa Kauppias sitoutuu: (i) rekisteröimään Käyttäjätilin ja näin tehdessään (a) antamaan oikeat ja täsmälliset tiedot Kauppiaasta ja (b) antamaan Edustajan tunnistaa itsensä verkkopankkitunnusten tai vastaavan tunnistamismenettelyn avulla; (ii) antamaan Fudd Finansille pyydetyt tiedot osana asiakkaan tunnistamisprosessia ("KYC-prosessi"); (iii) tekemään Yhteistyösopimuksen.

Yhteistyösopimus lähetetään Kauppiaalle sähköistä allekirjoitusta varten Käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen, ellei Osapuolten välillä toisin sovita, sen jälkeen, kun Kauppias on hyväksytysti suorittanut KYC-prosessin edellä mainitun 2.1 (ii) Kohdan mukaisesti ja täyttää Fudd Finansin kriteerit Kohdassa 3 esitetyn luottokelpoisuusarvioinnin osalta. Kauppiaan vastuulla on varmistaa, että hänen salasanansa ja muut Käyttäjätilin kirjautumistiedot ("Tilitiedot") pidetään aina turvassa ja että ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. Kauppias sitoutuu säilyttämään Tilitiedot siten, että ne eivät ole asiattomien henkilöiden saatavilla. Kauppias vastaa kaikissa tilanteissa tilitietojensa avulla tehdyistä toimista kuin omistaan. Tilitiedot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa siirtää tai käyttää kukaan muu kuin Kauppias. Kauppias hyväksyy täten, että Yhteistyön edellytyksenä on, että Kauppias täyttää näissä Ehdoissa määrätyt velvoitteet. Fudd Finans pidättää itsellään oikeuden sulkea Käyttäjätilin väliaikaisesti tai pysyvästi, jos Kauppias ei noudata näiden Ehtojen tai Yhteistyösopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

LUOTTOKELPOISUUSARVIOINTI

Sen lisäksi, mitä Kohdassa 2 todetaan, Kauppiaasta ja soveltuvissa tapauksissa Edustajasta tehdään luottokelpoisuusarviointi Käyttäjätilin rekisteröinnin yhteydessä. Fudd Finans pidättää oikeuden hylätä Käyttäjätilin rekisteröinnin, jos Kauppias ja soveltuvissa tapauksissa Edustaja eivät täytä Fudd Finansin luottokelpoisuusarvioinnissa asettamia kriteerejä. Fudd Finans pidättää myös oikeuden tehdä uuden luottokelpoisuusarvioinnin jokaisen uuden Luoton osalta, jota Kauppias hakee. Luottokelpoisuusarviointia koskevat lisäehdot on esitetty Yhteistyösopimuksessa. Hyväksymällä Ehdot hyväksytte, että Fudd Finans voi tehdä luottotarkastuksia Kauppiaasta ja soveltuvissa tapauksissa Edustajasta luottokelpoisuusarvioinnin suorittamiseksi, ja että luottokelpoisuusarvioinnin yhteydessä kerättyjä tietoja ja luottotietoraporttia säilytetään ja käytetään samoihin tarkoituksiin kuin muita näiden Ehtojen mukaisia henkilötietoja.

LUOTTOHAKEMUS

Luoton hakeminen tapahtuu suoraan Verkkosivustolla kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Teidän on kirjauduttava Käyttäjätilillenne hakeaksenne Luottoa. Fudd Finans pyrkii varmistamaan, että Verkkosivusto on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Fudd Finansilla on kuitenkin oikeus sulkea Verkkosivusto väliaikaisesti huolto- ja ylläpitotarkoituksiin tai toteuttaakseen muita teknisten, toiminnallisten tai turvallisuussyiden edellyttämiä toimenpiteitä. Fudd Finans ei ole velvollinen ilmoittamaan Kauppiaalle, milloin tällaisia keskeytyksiä voi esiintyä. Verkkosivuston käytön estyminen keskeytysten, virheiden tai vastaavien vuoksi ei oikeuta Kauppiasta vahingonkorvaukseen, hyvitykseen tai muuhun korvaukseen.

LUOTTOJEN EHDOT

Kauppiaan hakeman Luoton täydelliset ehdot ja edellytykset määritellään Fudd Finansin laatimissa ja kutakin Luottoa koskevissa kauppa- ja luottosopimuksissa ja Fudd Finansin ajoittain antamien ohjeiden mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Käyttäjätilin luomista ja rekisteröintiä varten henkilötietoja käsitellään eri tarkoituksiin. Kaikki käsittely tapahtuu sovellettavan lainsäädännön ja Fudd Finansin kulloinkin voimassa olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

SIIRTO

Kauppiaalla ei ole oikeutta siirtää Ehtojen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Fudd Finansin kirjallista suostumusta.
Kauppiaalla ei myöskään ole oikeutta siirtää Käyttäjätiliään kolmannelle osapuolelle ilman Fudd Finansin kirjallista suostumusta.

VIESTIT JA TUKI

Jos tarvitsette tukea, haluatte tehdä valituksen tai muutoin ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme Palveluihin liittyen, voitte ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@fuddfinans.fi.

EHTOJEN RIKKOMINEN

Kauppias voidaan saattaa vastuuseen kaikista tappioista tai vahingoista, joita Fudd Finansille tai muille aiheutuu siitä, että Kauppias rikkoo Ehtoja tai sovellettavaa lakia, tai muusta huolimattomasta käytöksestä. Jos Fudd Finansilla on syytä uskoa, että tiedot, jotka Kauppias on antanut Fudd Finansille Käyttäjätiliä luotaessa, eivät ole paikkaansapitäviä, on Fudd Finansilla oikeus sulkea Käyttäjätili välittömästi.

YLIVOIMAINEN ESTE

Jos Fudd Finans ei voi täyttää näiden Ehtojen mukaisia velvoitteitaan sellaisten olosuhteiden vuoksi, joihin Fudd Finans ei voi vaikuttaa ja joita Fudd Finans ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai joiden seurauksia Fudd Finans ei ole kohtuudella voinut välttää tai estää, mukaan lukien mutta ei rajoittuen yleisen työtaistelun, sodan, epidemian, pandemian, tulipalon, salamaniskun, kapinan, terrori-iskun, kauppasaarron, viranomaisen väliintulon, viranomaisen määräyksen tai lain, alihankkijan palvelujen virheen tai viivästymisen takia taikka mistä tahansa muista Fudd Finansin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista olosuhteista johtuen, syntyy Fudd Finansille peruste vapautukselle, joka aikaistaa Luoton takaisinmaksupäivää ja vapauttaa Fudd Finansin kaikista mahdollisista seuraamuksista edellyttäen kuitenkin, että Fudd Finans on kohtuullisesti pyrkinyt lieventämään menetyksiä ja vahinkoja, jotka ovat johtuneet ylivoimaisesta esteestä.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

Fudd Finansilla on oikeus muuttaa ehtoja ilman ennakkoilmoitusta Kauppiaalle. Ehtojen viimeisin versio on aina saatavilla Verkkosivustolla, ja on suositeltavaa, että te Kauppiaana tarkistatte Ehdot aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.

RAHANPESULAIN VELVOITTEET

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) nojalla olemme velvollisia toteuttamaan toimenpiteitä asiakkaidemme henkilöllisyyden varmistamiseksi. Erityissäännöksiä sovelletaan, kun solmitaan liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden (”PEP”) kanssa. PEP:ejä ovat henkilöt, jotka toimivat tai ovat toimineet viimeisten 12 kuukauden aikana merkittävässä julkisessa tehtävässä kuten valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, parlamentin jäsenenä, ylimpien tuomioistuinten jäsenenä, tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden, tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä, keskuspankin johtokunnan jäsenenä, suurlähettiläänä tai asiainhoitajana, puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina, tai muussa samankaltaisessa asemassa olevana henkilönä sekä henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet tällaisessa asemassa olevan henkilön lähimpiä perheenjäseniä tai tällaisen henkilön tiedossa olevia yhtiökumppaneita. Osana Käyttäjätilin rekisteröintiä sekä Kauppias että Edustaja vahvistavat ymmärtäneensä PEP-henkilön merkityksen ja ettei yksikään Kauppiaan Edustajana oleva henkilö ole PEP. Jos tiedätte, että joku keskuudessanne on PEP tai että hänestä tulee PEP sen jälkeen, kun olette luoneet Käyttäjätilin, tulee teidän ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ilmoittaaksenne asiasta ja saadaksenne lisätukea. Kauppias on velvollinen toimittamaan ilman aiheetonta viivytystä Fudd Finansin ajoittain pyytämät tiedot, jotka Fudd Finans tarvitsee täyttääkseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaiset velvoitteensa. Kauppias ymmärtää, että Fudd Finans ei voi tarjota Palveluja, jos Kauppiasta ja/tai sen Edustajaa ei ole asianmukaisesti tunnistettu tai jos rahanpesua tai terrorismin rahoitusta epäillään.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolten väliset riidat, jotka liittyvät näihin ehtoihin tai johtuvat niistä, ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa, jonka ensimmäisenä oikeusasteena on Helsingin käräjäoikeus. Fudd Finansilla on myös oikeus käyttää Helsingin keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaista välimiesmenettelyä sopimussuhteesta johtuvissa riidoissa. Välimiesmenettely pidetään tällöin Helsingissä ja kielenä toimii suomi. Välimiehen valitsee Keskuskauppakamarin välimieslautakunta. Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että kaikki tämän kohdan nojalla toteutetut tai aloitetut välimiesmenettelyt pidetään luottamuksellisina. Tähän sitoumukseen sisältyy tieto siitä, että välimiesmenettely on aloitettu, kaikki välimiesmenettelyn yhteydessä annetut tiedot ja kaikki välimiesmenettelyn aikana tehdyt päätökset tai tuomiot. Fudd Finans on Fudd Finans Ab:n Suomen markkinoilla toimiva tytäryhtiö. Fudd Finans Ab on rekisteröity rahoituslaitokseksi Ruotsin finanssivalvonnassa (Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm).